Guodong Zhang, Chairman of the Board

Chairman and President


Dawei Zhou, Vice Chairman of the Board

Chair, Public Relations Committee

 

Shan Wang,Treasurer

Chair, Finance Committee

 

Tianlu Lu

Chair, Publicity Committee

 

Wei Hu

Chair, Fundraising Committee

 

Jianmin Zhu

Chair, Information Technology Committee

 

Qi Zong

Chair, Members Activities Committee

 

Bo Tian

Chair, Fitness and Sports Committee

 

Xuan Xu

Secretary of the Board